20190125 BRAVE PR 5 Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa